Sidan uppdaterad 2024-07-05

Anslagstavlan
* En välkomstfolder kan presenteras... se nedan


* Den nya översiktsplanen för Hörby kommun. Kolla ....HÄR!


* Nu gällande översiktsplan kan du läsa....HÄR!


* Senaste protokollet läser du ....HÄR!


Bron från tidigt 1800-tal

Slottet från mitten på 1600-talet

Järnvägsstationen som revs på 1980-talet

Kvarnen från 1850-talet

Järnvägsbron som byggdes på 1890-talet

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Uthyrning Medlemsavgifter och KontakterUthyrning

Byföreningen hyr ut sin föreningslokal Bykupan i Osbyholm, en festlokal för 80 personer inklusive kök. Dessutom hyr vi ut bord och stolar för dig som vill arrangera fester på hemmaplan.


För att hyra Bykupan kontaktar du Inger Witlock 0708419727 inger.witlock@hotmail.com


Bykupan


Priser f.o.m 1/12-22

 • Helkväll helg: 900:- medlemmar, 1800:- icke medlemmar
 • Temakväll: 400:- medlemmar. Samma för icke medlemmar.
 • Hyra dagtid 1-3 tim: 20:-/person max 400:-. Samma för icke medlemmar.
 • Dagtid mer än 4 tim: 600:- medlemmar, 1000:- icke medlemmar

Medlemspriset förutsätter att du var medlem i Byföreningen även föregående år.

Ifall du nyligen flyttat till Osbyholm gäller medlemspriset även innevarande år.


Bankgiro 5329-0060


Swish 1233214830


Hyresavtal:

Hyresgästen ansvarar för

 • eventuell skadegörelse såväl invändig som utvändigt på vår lokal samt även skadegörelse på alla inventarier.
 • att de personer som vistas i lokalen ej uppträder störande mot grannar och att musiken tystnar klockan 01.00.
 • att lokalen efter hyrestiden utgång lämnas väl städad och att egna sopor bortföres från lokalen.

I lokalhyra ingår soppåsar, pappershanddukar, toalettpapper och hushållspapper.


Här nedan finner du Hyresavtalet.


Internet

Fri tillgång till internet via bredbandsfiber ingår i priset.


Projektor

Projektor att koppla till din dator ingår i priset


Bord och stolar

För att hyra bord och stolar kontaktar du Jennie Blomqwist 0738337066 mail absolutjennie@hotmail.com


Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i lokalen.

Medlemsavgifter

Bankgiro 5329-0060


Swish 1233214830


Medlemsavgift. Önskar du bli medlem i Osbyholms Byförening så betalar du in 100:-/ person på bankgirot eller swish, även kontantbetalning går bra. Avgiften för barn är 25:-/barn.


Familjer betalar max 225:-/familj.

Kontakter

Kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller mailadresser finner du under rubriken Styrelse


Här finner du det senaste protokollet

Styrelse och Stadgar


Styrelse

Styrelsen i Osbyholms Byförening för verksamhetsåret 2021 ser ut som följer:


Ordinarie ledamöter:

 • Ordförande Thomas Dorn Tel: 0705451388 Mail: thomas.quattro@gmail.com
 • Vice ordförande Magnus Olsson Tel: 070-6326434 Mail: magnusolsson43@gmail.com
 • Sekreterare Jan Palmquist 0709846271 Mail: jan.palmquist@live.se
 • Kassör Ingmar Malm 0707212224 tillika redaktör för hemsidan. Mail: ingmar.malm@gmail.com
 • Ledamot Inger Witlock  0708419727 tillika uthyrningsansvarig Mail: inger.witlock@hotmail.com
 • Ledamot Emma Ljunggren. Mail: ecljunggren@gmail.com
 • Ledamot Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com    Suppleanter.

    • Maria Dorn 070-3322282. Mail: mariajacobsson80@yahoo.com
    • Heinz Borchmann Mail: heinz.borchmann@gmail.com
    • Calle Svensson Mail: carlusvensson@gmail.com
    • Jennie Blomqwist Mail: absolutjennie@hotmail.com

       

      Nöjeskommitten

      • Ann-Britt Dahlström. 0765658998 Mail: annbrittdahlstrm@ymail.com
      • Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
      • Marie Olsson Mail: marieolsson081@gmail.com
      • Vakant


      Övriga funktioner

      • Uthyrning av bord och stolar Jennie Blomqwist 0738337066 mailabsolutjennie@hotmail.com alternativt Kristoffer Andersson
      • Bingolotto Göte Persson 0736956036


      STADGAR

      för

      Osbyholms Byförening

      antagna vid årsmötet 2006-03-10.


      1. Föreningens namn och verksamhetsområde.

      Föreningens namn är Osbyholms Byförening och har som verksamhetsområde Osbyholm med omnejd.


      2. Ändamål

      Föreningen, som är politiskt och religiöst oberoende, skall verka för sammanhållning och samförstånd mellan medlemmarna samt värna om bygdens tradition och dess framtida utveckling. Föreningen ska vara en ideell förening, utan ekonomisk vinning.


      3. Medlemskap

      Medlemskap erhålls så snart årsmötets fastställda årsavgift erlagts. Erlagd medlemsavgift ger rösträtt på föreningsmöten. Röstning genom fullmakt får ej ske.

      4. Styrelsen

      Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, och eventuella underlydande sektioner, som har rapporteringsskyldighet till styrelsen. Styrelsen består av ordförande och sex (6) ledamöter samt fyra (4) suppleanter. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen bestämmer själv konstituering. Ordförande väljs på två (2) år, övriga ledamöter väljs på två (2) år med ordförandes eller kassörs jämte hälftens avgång det ena året och resterande året därpå. Styrelsemöte äger rum en (1) gång/månad, med undantag av juli månad. Utdrag av styrelseprotokoll kommer att finnas tillgängligt för allmänheten.

      5. Valberedningen

      Valberedningen utgörs av tre (3) personer och väljs på årsmötet för tre (3) år rullande. Den person som sitter sitt tredje (3:e) år är sammankallande.

      6. Revisorer

      Två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter väljs av årsmötet på ett (1) år vardera.

      7. Årsmötet

      Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före mötet, samt vidextra möte minst åtta (8) dagar före mötet. Sättet för kallelse bestäms av årsmötet. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

      1. Mötets öppnande
      2. Val av ordförande för årsmötet
      3. Val av sekreterare för årsmötet
      4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
      5. Godkänna kallelsen till årsmötet
      6. Godkänna dagordningen till årsmötet
      7. Styrelsens verksamhetsberättelse
      8. Ekonomisk redovisning och revisorernas årsberättelse
      9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
      10. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt årsavgift
      11. Val av ordförande / kassör för två (2) år
      12. Val av styrelseledamöter och suppleanter på två (2) år
      13. Val av revisorer och suppleanter på ett (1) år
      14. Val av valberedning, tre (3) personer
      15. Val av nöjeskommitté
      16. Beslut om kallelse till årsmöte samt årsavgift
      17. Motioner
      18. Övriga ärenden
      19. Mötet avslutas

      8 Räkenskaper och revision

      Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaper skall vara lämnade till revisorerna senast 31/1.

      9. Motioner

      Motioner (skriftliga) ska vara inkomna senast fjorton (14) dagar före ordinarie styrelsemöte och innan årsmöte senast den 31/1.

      10. Ändring av stadgar och föreningens upplösning

      Eventuella ändringar av stadgar samt beslut om föreningens upplösning fattas vid två (2) stormöte, därav minst ett (1) årsmöte, med minst 2/3 majoritet.

      11 Föreningstecknare

      Föreningen tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans. Kassören har fullmakt att handha post- och banktillgodohavanden.

      ..//..


      Företag och Kommunikationer


      Företag

      Näringslivet i Osbyholm består av flera mindre företag med varierad inriktning.


      Ousbyholms Gods bedriver köttproduktion, skogsbruk och växtodling. Läs mer ….HÄR!


      Proswede AB är ett verkstadsföretag verksamt inom maskinmontage både regionalt och internationellt. Läs mer …HÄR!


      Fricks Cement AB är ett cementgjuteri som tillverkar plattor, markstöd, trappor och betongplintar. Läs mer … HÄR!


      Vidablick är en gård som erbjuder ekologiskt odlade grönsaker, bär och frukter. Dessutom finns här en present och inredningsbutik.

      Härutöver erbjuder Vidablick även utomhusaktiviteter på Multisportbanan eller Samarbetsbanan. Läs mer …. HÄR!


      ÅÅ Åkeri är ett åkeri som erbjuder snabba och flexibla  transportlösningar med distributionsbilar och kranbilar. Läs mer … HÄR!


      Ringsjöstrand AB är en hotell & konferensanläggning och restaurang vackert belägen vid Östra Ringsjöns strand. I anläggningen ingår även en modern camping. Läs mer … HÄR!


      Zona-klinik för zonterapi är en klinik som erbjuder zonterapi och massage. Läs mer  …. HÄR!


      Palmqvist Svets&Bygg AB är ett företag som utför montering av fönster, dörrar, garageportar, smidesräcke, altaner etc.. Företaget utför även service, reparation och installation av pelletsbrännare. Läs mer ….HÄR!


      Muki Bygg är ett företag, som med kontakter inom hela byggsektorn, erbjuder totallösningar för dig som vill bygga om, bygga till, bygga nytt eller renovera ditt hem. Läs mer … HÄR!


      Ytterligare företag med anknytning till Osbyholm kan du finna i företagsregistret på Hörby kommuns hemsida. Läs mer … HÄR!


      Kommunikationer


      Som framgår av kartan ovan är Osbyholm strategiskt beläget mitt i Skåne och det är lätt att nå olika delar av landskapet.


      Europaväg  E22 går här förbi och via den når man Lund på mindre än 30 minuter och Malmö och Kristianstad på 40 minuter. Riksväg 13 leder söderut till Ystad dit man når på ca 45 minuter och norrut når man Hässleholm på ca 40 minuter.

       

      Bussförbindelserna är utomordentligt goda.  Skåneexpressen 1 Kristianstad – Malmö stannar i Osbyholm, likaså Skåneexpressen 2 Lund – Hörby och linjebuss 474 Hörby – Eslöv. I rusningstrafik går det en buss var 15 minut till Malmö och Lund samt till Kristianstad och Hörby.


      Skånetrafikens hemsida finner du ….HÄR!


      Osbyholms historia


      Osbyholms historia går tillbaka till 1100-talet och är nära förknippad med Ousbyholms Slott och Gods

      Osbyholm ligger naturskönt nära Ringsjön och i gränslandet mellan skogbygd och slättland.


      Namnet Osbyholm. I äldre tider hette byn Ousby och den gamla stenvalvbron utgjorde byns centrum. När järnvägen kom till byn i slutet på 1800-talet fick SJ svårigheter att sära Osby i nordöstra Skåne från Ousby i Mellanskåne. Stationen fick därför samma namn som slottet och godset nämligen Osbyholm (stavades ibland Ousbyholm). Trots detta kom bebyggelsen, som växte upp kring stationen heta Ousbyvärn.


      Osbyholms Slott och Gods har anor från 1400-talet och har ägts av både danska och svenska släkter såsom Saxtrup, Skalder, Ramel, Cock, Trolle m.fl. Den familj som har betytt mest för Osbyholm är nog familjen von Seth som präglade Osbyholm under senare delen av 1700-talet samt hela 1800-talet.

      Den ursprungliga gården, som låg öster om det nuvarande slottet, brändes ner under de svensk – danska krigen.


      Familjen von Seth. Carl Magnus von Seth har i ”Ousbyholm i våra hjärtan” beskrivit tidsperioden 1748 – 1897. En period då godset ägdes av flera generationer von Seth. Hela skildringen finns på bygdeband.se och kan läsas  …..HÄR!


      Johan von Seth (1781-1834) har tillägnats ett eget 7-sidigt kapitel i Gottfrid Björkelund bok. Av denna skrift framgår det att Johan var adoptivson till Per von Seth och att hans ursprungliga namn var Johan Boman. Johan var ej enbart verksam på Osbyholms Gods utan engagerade sig även i juridiska och ekonomiska spörsmål som berörde både bygden och riket. Han deltog  även i riksdagarna i egenskap av huvudman för ätten von Seth.

      Läs mer …. HÄR!


      I Wikipedia finns slottets historia beskriven från år 1405 då Peder Jensen var dess ägare fram till dagens ägare Anders Tuvehjelm.

      Läs mer … HÄR!


      På Ousbyholms Godsförvaltnings hemsida Ousbyholm.se finns slottets historia också beskriven och ger i princip samma historiebeskrivning som i Wikipedia. Det framgår även att det dåvarande slottet, som var beläget öster om det nuvarande slottet,  brändes ner i Karl XI:s skånska krig år 1675-1679.

      Läs mer …. HÄR!


      I ”Frosta Härads Historia” från år 1944 beskriver Gottfrid Björkelund Osbyholms gods och dess historia. Här framgår det att svenskarna år 1643-1645 lär ha bränt ner det dåvarande slottet som låg öster om det nuvarande slottet.

      Läs mer ….HÄR!


      Jordbruken kring Osbyholm har historiskt präglats av mindre familjejordbruk. Eftersom marken, här på Linderödsåsens västra sluttning, är stenbunden har dessa jordbruk drivit av en blandning av köttproduktion, mjölkproduktion och växtodling.


      Vägar. Transporter, inte minst trupptransporter på den danska tiden, från Malmö och sydvästra Skåne till Kristianstad och de nordöstra delarna av landskapet har sedan urminnes tider passerat genom Osbyholm där Hörbyån kunde korsas.

      Stenbron i Osbyholm (källa gammalstorp.se)


      Innan stenvalvbron byggdes lär det ha funnits ett vadställe strax uppströms denna bro. I Osbyholm anslöt dessutom vägar som ledde norrut mot Höör / Hässleholm samt söderut mot Löberöd/Harlösa.


      På 50-talet, när bilismen ökade, moderniserades delar av riksvägen mellan Malmö och Kristianstad bl.a byggdes motorvägen (autostradan) mellan Malmö och Lund. Riksvägen fick en ny sträckning från Fogdarp ocjh genom Osbyholm. Den nya vägen drogs genom byn parallellt ned järnvägen och en ny bro byggdes över Hörbyån.


      På 80-talet hade trafikmängden ökat ytterligare och det var dags att anlägga en helt ny förbifart norr om byn.


      På den gamla stenbron finns en informationsskylt som ser ut så……. HÄR!


      Järnvägen kom till byn 1897 och kom att ha stor betydelse för bygdens utveckling.


      Det blev nu möjligt att skicka gods via Eslöv ut i landet på Södra Stambanan. Resenärer kunde likaså enkelt ta sig från Osbyholm till Eslöv eller Kristianstad. Transporten av sockerbetor till Örtofta Sockerbruk underlättades avsevärt.


      Järnvägens tillkomst betydde också att byns fortsatta expansion kom att ske kring järnvägsstationen i Osbyholm.

      Banvakt.se innehåller många intressanta bilder från järnvägen i Osbyholm kolla…… HÄR! och HÄR!

      Järnvägshistoriskt forum www.jvmv2.se är en annan källa till information om järnvägen i Osbyholm, likaså digitalt museum


      I Ernst Åkessons bok Osbyholm finns järnvägens historia i Osbyholm beskriven kolla ….. HÄR!


      Laga skifte 1849. Både uppströms och nerströms den gamla stenvalvbron fanns före laga skifte år 1849 flera stora fyrlängade gårdar. Dessa gårdar hade sin mark öster om byn mot Hörby och det var hitut som gårdarna flyttades.

      En karta över Osbyholm 1849 kan du se …. HÄR!


      Osbyholm har varit kvarnplats sedan 1100-talet och var i drift fram till mitten på 80-talet. Fram till 1927 ingick kvarnen i Osbyholms Gods men har sedan dess varit i familjen Pålssons ägo. Kvarnen drevs av ett vattenhjul som ersattes av  turbiner vid sekelskiftet 1900. 1945 byggdes fallet om och tre nya turbiner installerades.


      Kvarnen är beskriven i Ernst Åkessons böcker som du kan läsa mer om …. HÄR!

      Dessutom finns det en kulturhistorisk utvärdering som du kan läsa...... HÄR!      Källa

      ”Får jag presentera Osbyholm” av Ernst Åkesson

      ”Osbyholm, hettgården, torpen, människorna, samhället” av Ernst Åkesson
      "Ousby by - byn som försvann"är en artikel hämtad från Frosta Härads årsbok Frostabygden 2022. se nedan


      Källor

       

      1) Frosta Härads historia från 1944 skriven av Gottfrid Björkelund.


      2) Osbyholm, herrgården, torpen, människorna och samhället skriven av Ernst Åkesson år 1983.


      3) Slott och herresäten i Sverige, Skåne del 1 skriven av Einar Hansen år 1966.


      4) Skolorna i Östra Frosta skriven av Ernst Åkesson år 1986.


      5) Från min horisont skriven av Ernst Åkesson år 1995.


      6) Får jag presentera Osbyholm del I? Skriven av Ernst Åkesson år 1996.


      7) Får jag presentera Osbyholm del II skriven av Ernst Åkesson år 1997.


      10) Hörby genom tiderna skriven av Per Gunnar Mörck

      http://www.gammalstorp.se/PerGunnar.htm#H%C3%B6rby%20genom%20tiderna.


      11) Hörby i äldre tider skriven av Per Gunnar Mörck år 1987

      http://www.gammalstorp.se/PerGunnar.htm#Meny%20H%C3%B6rby%20i%20%C3%84ldre%20Tider.


      12) Osbyholms kvarn utdrag ur utredning gjord av Länsstyrelsen.


      13) Christian Krusesällskapets skrift serie 2 skriven av Jan Giertz m.fl från 1990-talet.


      14) Wikipedia Christina Nilsson författare

      htts://sv.wikipedia.org/wiki/Christina_Nilsson_(f%C3%B6rfattare).


      15) Lantmäteriet

      https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/12-h%C3%B6r-70/00033d4o/lm12/REG/12-h%C3%B6r-70/Laga%20skifte.


      16) Ousbyholms Gods hemsida

      https://ousbyholm.se/.


      17) Man har ju lite minnen skrivet av Charley Nilsson år 2001

      http://vindogatan62.se/wp-content/uploads/2013/08/Man-har-ju-lite-minnen-Primo-pdf-2013.pdf.

      Föredrag i Bykupan 16/4-23 Nedanstående bildspel bygger på ovanstående artikel "Ousby by - byn som försvann" och användes vid Hembygdsföreningens sammankomst den 16/4-23 i Bykupan i Osbyholm